Брзе контакт информације

Пронађите лако најбољи начин да нас контактирате.

icon_widget_image Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00; icon_widget_image BAŠAIDSKI DRUM 62, 23300 Kikinda icon_widget_image (0230) 422-640 icon_widget_image office@toza.co.rs prodaja@toza.co.rs

Тоза Марковиц

Рекламације

На основу одредби Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ број 62/2014) као и одредбама Закона о трговини („Службени гласник РС“ број 53/10, 10/2013), Генерални директор привредног друштва „Тоза Марковић“ д.о.о. Кикинда, доноси:

ПРАВИЛНИК
О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕШАВАЊА РЕКЛАМАЦИЈА

Овим Правилником уређује се начин и поступак решавања рекламација потрошача на недостатке продатог производа.

1. Предузеће „Тоза Марковић“ узима у обзир само захтеве за рекламацију црепа и специјалних комада који је декларисан и испоручен од стране предузећа, као производ И класе и који је у гарантном року од 30 година у тренутку подношења захтева за рекламацију, и то на:

– геометријске карактеристике : димензије црепа, покривне димензије, искривљеност, извитопереност

– водопропусност

– мразоотпорност (љуштење)

– кречњак

Рекламације које се односе на боју црепа настале у процесу печења или дејства атмосферских прилика, промене на црепу под дејством атмосферских утицаја а које не нарушавају функционалне особине црепа, као и рекламације црепа који у тренутку подношења захтева истекао гарантни рок, неће се узимати у разматрање. Рекламације на транспортни лом црепа се неће узимати у обзир. Рекламације на транспортни лом се узимају у разматрање, искључиво уколико је лом настао као последица фабричке грешке (скривени лом), рекламација се може узети у разматрање уколико:

 • је захтев за рекламацију поднет у року од 30 дана од дана пријема на складиште купца
 • постоје фотографије са временом и датумом фотографисања. Морају се направити фотографије у тренутку отварања палете и то: фоторафија на којој се јасно види палета која се отвара и фотографије спорних комада у тренутку вађења. Фотографије се достављају са осталом документацијом (попуњен образац који је саставни део овог Правилника) потребном за предају захтева за рекламацију.
 1. Захтев за рекламацију црепа у гарантном року, физичко лице, односно крајњи купац упућује стоваришту, који је директан купац производа „Тозе Марковић“. Купац, односно стовариште упућује званичан захтев за рекламацију црепа и доставља следећу документацију:

– захтев за рекламацију (образац који је саставни део овог правилника)

– рачун од крајњег купца (копија рачуна, парагон блока)

– рачун, фактура од Тозе Марковић

– декларацију спорних палета

– уколико се ради о „скирвеном лому“, доставити и фотографије

Рекламације које стигну са непотпуном документацијом, се неће узети у разматрање.

 1. Уколико је физичко лице, односно крајњи купац купило цреп од стоваришта које више не постоји, захтев за рекламацију може послати директно предузећу „Тоза Марковић“. Овакве рекламације ће се решавати на следећи начин:

Купац уз писмену пријаву рекламације, обавезан је да достави рачун на увид или други доказ о куповини, зависно да ли се ради о велепродаји, малопродајној организацији или индивидуалном купцу сходно Закону о заштити потрошача. Захтев за пријаву рекламација треба да садржи следеће податке:

 1. пословно име Продавца
 2. продајни објекат и његова адреса
 3. име, презиме, адреса, контакт детаљи купца
 4. ознака и опис робе, односно производа
 5. датум куповине
 6. опис недостатка на производи према опису купца
 7. датум захтева рекламације

Након приспећа захтева рекламације, рекламација се евидентира под одговарајућим евиденционим бројем.

Предузеће „Тоза Марковић“, односно Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од пријема захтева одговори купцу писаним или електронским путем. Уколико продавац („Тоза Марковић“) из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву купца у року који је договорен, дужан је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести купца и наведе рок у коме ће се решити, као и да добије његову сагласност, што је у обавези да евидентира у евиденцији примљених рекламација.

Уколико захтев не поседује сву неопходну документацију (ако је истекао гарантни рок за ту врсту производа), рекламација се евидентира, архивира, али се не узима у разматрање. Продавац о разлозима због којих рекламација није узета у разматрање обавештава купца писаним или електронским путем.

 1. Уколико се рекламација односи на квалитет црепа, оправданост рекламације се разматра од стране Службе за квалитет и Комисије за решавање рекламација. Уколико постоје оправдани разлози за рекламацију, референт за рекламације предузећа „Тоза Марковић“, ће извршити увиђај.

Купац може да одбије предложени начин решавања захтева за рекламацију. У том случају, Комисија у складу са законом и другим прописима ће покушати да са купцем пронађе начин решавања поднетог захтева.

Измене и допуне Правилника се врше по поступку за његово доношење.

На све што није посебно регулисано овим правилником, сходно ће се примењивати релевантне одредбе Закона о облигационим односима и Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/14).

Правилник се примењује почев од 12.08.2016.

Пост а Цоммент